Kamenica 1

Prve operacije na otvorenom srcu u Sremskoj Kamenici obavio je prof. dr Ivan Fajgelj: Mitralna komiosurotomija (27. 9. 1965), VSD hipotermija (1969), Trilogia Fallot (1970), prva zamena aortnog zalistka (1975).
Početkom avgusta 1984. godine u potpunosti je kompletiran Institut za kardiovaskularne bolesti. Klinika za kardiovaskularnu hirurgiju sa 3 operacione sale, odeljenjem za intenzivnu negu sa 9 postelja i kardiohirurškim odeljenjem bila je spremna da primi prve pacijente.
Oprema je bila savremena, a uslovi smeštaja bolesnika na visokom standardu. Svaka soba na odelenju imala je sopstveno kupatilo i sanitarni čvor. Sve postelje su bile sa automatskim uredjajem za pokretanje.
Danas Klinika za kardiovaskularnu hirurgiju ima 3 operacione sale, odeljenje za intenzivnu negu sa 10 postelja i kardiohirurško odeljenje sa 80 bolesničkih postelja.
Zaposleno je 242 radnika, od kojih 40 lekara, 145 medicnskih sestara i 57 nemedicinskih radnika. Naučna zvanja na Medicinskom fakultetu ima: 7 doktora medicinskih nauka, 10 magistara medicinskih nauka i 1 primarijus. U nastavna zvanja na Medicinskom fakultetu je izabrano: 2 redovna profesora, 2 vanredna profesora, 1 docent, 2 asistenta i jedan saradnik u nastavi.
U toku 1991. god. na Klinici urađeno 1639 operacija na otvorenom srcu, što je ovu ustanovu svrstalo među prvih pet u Evropi. Osim velikog broja operacija na Klinici je ostvaren i veoma dobar kvalitet, koji je izražen kroz nizak mortalitet.
Bolesnicima se pružaju zdravstvene usluge: operacije na otvorenom srcu - koronarna hirurgija, valvularna hirurgija, hirurgija stečenih i urođenih srčanih mana, kombinovana hirurgija i hirurgija aorte, tumori srca i karotidna hirurgija. Godišnje se operiše oko 1200 bolesnika u tri operacione sale. Klinika za kardiologiju je sastavni deo Instituta za kardiovaskularne bolesti Vojvodine od dana osnivanja, 16. novembra 1977. godine. Pre preseljenja u novoformirani Institut u Sremskoj Kamenici, Klinika je bila u sastavu Interne klinike Pokrajinske bolnice u Novom Sadu. Prilikom formiranja Instituta, u okviru Klinike za kardiologiju osnovan je i Centar za rehabilitaciju kardiovaskularnih bolesnika na Andrevlju, koji je radio od 1975. godine do 1980. godine.
Početni razvoj Klinike velikim delom je vezan za ime njenog prvog direktora, prof. dr Sveti- slava Trifunovića. Njegove organizacione, stručne i naučne reference su pomogle uspešnom stvaranju respektabilne zdravstvene, obrazovne i naučne ustanove na teritoriji Pokrajine Vojvodine. Kasnije godine i rezultati rada pokazali su da ugled Klinike za kardiologiju i čitavog Instituta premašuje teritorijalne okvire i da je reč o respektabilnoj ustanovi kako u tadašnjoj Srbiji i Jugoslaviji, tako i šire.
Od osnivanja pa do danas, Klinika raspolaže istim brojem bolesničkih kreveta 145. Rela- tivno mala kvadratura prostora u kojem funkcioniše IKVBV, zatim porast broja obolelih od kardiovaskularnih bolesti, kao i dinamika i složenost lečenja, uslovljavali su tokom proteklog vremna brži, organizovaniji i kvalitetniji rad. Godišnje se prosečno na Klinici za kardiologiju hospitalizuje oko 6000 bolesnika, što je duplo više nego 2001. godine i to na račun skraćenja dužine hospitalizacije, koja iznosi oko 7,8 dana u 2011. godini. Klinika za kardiologiju je ustanova tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite za Pokrajinu Vojvodinu ali i ustanova sekundarnog nivoa usluga za Južnobački okrug, te od samog osnivanja pa do danas postoji izražena potreba za povećanjem raspoloživog posteljnog fonda. Od ukupnog broja hospitalno lečenih bolesnika, gotovo 2/3 su bili hitni slučajevi, a poslednjih godina skoro 1/3 premeštana je na Kliniku za kardiohirurgiju, gde su u istoj hospitalizaciji i operisani. Značajno je da od 2007. godine postoji praksa svakodnevnog konzilijarnog prikaza svih pacijenata kod kojih je prethodnog dana rađeno hemodinamsko ispitivanje – koronarografija. U prisustvu ordinirajućeg lekara odeljenja na kome pacijent leži, interventnog hemodinamičara i kardi- ohirurga, donosi se najadekvatnija odluka u pogledu dalje strategije lečenja prikazanih pacijenata. Hitni pacijenti se mogu prikazivati i preko hitno sazvanog konzilijuma, bez čekanja redovnog termina prikazivanja (po podne ili u toku dežurstva).

Kamenica 2

Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine raspolaže najsavremenijim odeljenjem intenzivne kardiohirurške nege u novom objektu Kamenice 2.
Novo Odeljenje je opremljeno tako da omogućava pružanje naprednog i visoko specijalizovanog tretmana i nege najrizičnijih kardioloških i kardiohirurških pacijenata. To podrazumeva kompletan asortiman usluga intenzivne terapije trećeg, najvišeg nivoa za adultne kardiohirurške pacijente i pacijente sa složenim multisistemskim disfunkcijama organa koji zahtevaju dugotrajnu vitalnu podršku.
U odnosu na stari objekat intenzivne nege, novo Odeljenje, na bazi višestrukog uvećanja namenski opredeljenog proctora, obezbeđuje značajno poboljšanje kliničkog okruženja i kvaliteta tretmana pacijenata koji odgovara najvišim međunarodnim standardima.
Najnovije tehnologije su karakteristika ovog Odeljenja. To uključuje poseban sistem za elektrokardiografsko i hemodinamsko praćenje pacijenata, analizu i štampanje vitalnih parametara, radioloških i laboratorijskih rezultata. Ova tehnologija omogućava lekarima i medicinskim sestrama neposredan pristup svim relevantnim podacima i blagovremeno reagovanje. Novi, visoko napredni bolesnički kreveti omogućavaju lakši rad medicinskim sestrama u nezi najtežih pacijenata.
U sklopu modernizacije, inovativni dizajn novog Odeljenja za intenzivnu negu uključuje prostor za izolaciju pacijenta kojim se obezbeđuju standardi kontrole infekcija, novi ventilacioni sistem bez recirkulacije vazduha, adekvatno prirodno i veštačko osvetljenje i staklene površine koje omogućavaju otvoreno prirodno okruženje a istovremeno pružaju privatnost pacijentima. Lokacija novog Odeljenja u kompleksu Kamenica 2 i dalje zadržava neposredan i brz pristup operativnim, interventnim i dijagnostičkim službama.
Dakle, novo Odeljenje kroz unapređenje kvaliteta unutrašnjeg okruženja, obezbeđuje bolje uslove za tretman i bezbednost pacijenata, olakšava rad medicinskog osoblja a otvorenim pristupom prirodnom parkovskom okruženju kroz bolničke prozore smanjuje stres kako lečenih pacijenata tako i zaposlenog osoblja.
Novi objekat produžava dugu tradiciju kardiohirurške intenzivne nege i osigurava da zaposleni koji su i do sada radili odličan posao, idu mnogo dalje za svoje pacijente i da svi zajedno postižemo još bolje rezultate.
Autor: dr sc. med. Miodrag Golubović, načelnik Odeljenja intenzivne nege

Strateški planovi

Institut za kardiovaskularne bolesti je jedna od vodećih ustanova iz oblasti kardiologije i kardiohirurgije u našoj zemlji, ali i regionu. Njegov cilj je primena i usavršavanje najnovijih dijagnostičko-terapijskih procedura za lečenje, od osnovnih do najkompleksijih kardioloških stanja.

Kako je institut ustanova tercijarne zdravstvene zaštite stanovnika i naučno-istraživačka ustanova, misija rada jeste konstantan razvoj, unapređenje i primena najsavremenijih dostignuća u oblasti kardiovaskularne medicine. Sa tim u vezi nastavljamo da razvijamo tim nacionalno i svetski priznatih specijalista i subspecijalista koji zajedno rade na tome da Insitut za kardiovaskularne bolesti postane vodeća ustanova u regionu i nastavi da prati svetske standarde u odnosu prema paijentima.

Konkretni i veliki koraci se prave u razvoju konvecionalne i savremene elektrofiziološke dijagnostike i lečenja, resinhronizacione terapije. Takođe, veliki napori se ulažu u lečenje srčane insuficijencije kao i razvoj transplantacione hirurgije i primenu mehaničke cirkulatorne potpore. Na polju interventne kardiologije se pored rešavanja akutne i kompleksne koronarne problematike radi i na razvoju perkutanog rešavanja valvularnih bolesti, rešavanja atrijskog i ventrikularnog septalnog defekta te primena perkutanog zatvaranja LAA.

Kao rezultat istraživanja, timskog rada i širokog spektra disciplina koje se razvijaju, vizija je da doprinesemo poboljšanju kvaliteta i produženje života pacijenata. Sledeći potrebe i zahteve bolesnika, podsretstvom statistike i studiozne analize, Institut će se razvijati na poljima tehnološkog razvoja, edukacije kadra, proširenja kapaciteta i drugim oblastima. Delovanje na polju prevencije i pravovremene dijagnostike kardiovaskularnih oboljenja postaje najvažnije sredstvo očuvanja i unapređenja kvaliteta života stanovništva.

Servisne informacije

U sklopu instituta se nalaze sledeći objekti:
- Jedna banka i dva bankomata  
- Apoteka
- Pošta
- Cvećara
- Trafika
- Restoran
- Samoposluga

Prelepo

Pumpa života! Nikad ne staje, ponekad ubrza ili preskoči, zaboli ili se primiri, ali ne prestaje da ispunjava svoje obaveze. Srce pumpa krv do skoro svih 75 triliona ćelija u organizmu. Jedino rožnjača u oku ne dobijaju dotok krvi. Svaki dan, srce stvara dovoljno energije da se vozi kamion 32 kilometra. Tokom života, to je ekvivalentno putu na mesec i nazad.

Odgovornost

Budite odgovorni prema sebi i preuzmite kontrolu nad svojim zdravljem. Usvojite zdrav način života, prestanite da pušite, zdravo se hranite, budite fizički aktivni. Svakodnevno konzumiranje namirnica bogatih antioksidansima može da osigura održavanje normalne cirkulacije krvi i nivoa krvnog pritiska, kao i da spreči oksidaciju masnih materija u krvotoku, a time i formiranje tromba.

Dostignuća

Svojim rezultatima i postignućima, Institut za KVBV svrstao se u red vodećih svetskih institucija. Praćenje napretka i razvoja medicinske misli, kontinuirani rad na usavršavanju svakog pojedinca zaposlenog u ovoj ustanovi, kao i rad na edukaciji generacija koje dolaze, postali su pravo i obaveza medicinskih radnika naše kuće.

Локација нашег института:

 Пут доктора Голдмана 4,
   21204 Сремска Каменица, Војводина, Србија

 +381 21 48 05 769
    +381 21 66 22 881 

 Call centar:
    021/48 05 880
    021/66 24 122

 info@ikvbv.ns.ac.rs

ГЛАВНА ОДЕЉЕЊА НА ИНСТИТУТУ

Кардиохирургија

Кардиологија