ZAJEDNIČKE SLUŽBE

Apoteka

Krajem 1961. godine počinje sa radom Institut za plućne bolesti i tuberkulozu, a u sklopu Instituta i apoteka kao njegova organizaciona jedinica.

Apoteka je od osnivanja pa sve do 1995. godine prošla kroz razne forme reorganizacija. Početkom 1977. godine Institut u Sremskoj Kamenici postaje nastavno-naučna baza pri Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, a u isto vreme se formiraju dva nova Instituta: Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine (IKVBV) i Institut za onkologiju.

Apoteka, tada u okviru Medicinskog fakulteta, postaje deo centralne apoteke pri Medicin-skom fakultetu u okviru organizacione jedinice – Institut zajedničkih medicinskuh službi. Nakon toga je od 1991. godine apoteka organizovana u okviru radne zajednice za PUP u Sremskoj Kamenici i radi za sva tri Instituta. Tokom 1992. godine se apoteka Instituta za onkologiju odvaja od Centralne apoteke, tako da zajednička apoteka ostaje da radi za Institut za plućne bolesti i IKVBV. Dana 1. januara 1995. godine apoteka izlazi iz Radne zajednice za PUP i postaje deo IKVB, ali i dalje radi za oba navedena Instituta, sve do 1. januara 2005. godine, kada se odvaja apoteka Instituta za plućne bolesti.

Danas je apoteka organizaciona jedinica IKVBV i od leta 2011. je vrlo savremeno i lepo re-novirana. Uslovi rada su veoma poboljšani na zadovoljstvo svih zaposlenih u apoteci, koje čini: načelnik apoteke – dipl. farmaceut, 2 farmaceutska tehničara, 1 administrativni radnik i spremačica.

Budućnost bolničke apoteke ogleda se u stalnom usavršavanju načina izdavanja i primanja lekova, u edukaciji kadra, kao i unapređenju komunikacije sa osobljem u zdravstvenoj ustanovi.

Nova uloga farmaceuta u bolničkoj apoteci podrazumeva saradnju sa lekarima, sa upravom i sa pacijentom, a to zahteva i dodatnu edukaciju, tako da su svi farmaceuti uključeni i nadalje se bave kontinuiranom edukacijom.

Bolnički farmaceut kao član kliničkog tima, treba da omogući sigurniju, efikasniju i racionalnu primenu lekova.

Ekonomsko finansijski sektor

Osnovna uloga ekonomsko finansijskog sektora je da uz poštovanje pozitivnih zakonskih propisa iz oblasti budžetskog poslovanja, finansija, Zakona o zdravstvenom osiguranju, Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakona o radu, Zakona o budžetu, Zakona o javnim nabavkama i ostalih pozitivnih zakonskih propisa obezbedi stabilne izvore finansiranja ustanove.

Primarni izvor finansiranja rada IKVBV je Republički fond za zdravstveno osiguranje (RFZO) sa kojim se početkom svake godinepotpisuje Ugovor o pružanju i finansiranju zdravstvene zaštite iz obaveznog osiguranja. Tim ugovorom definisani su broj i vrste zdravstvenih usluga koje pruža IKVBV osiguranicima RFZO-a (Plan rada), kao i obim i namena sredstava koje ustanova dobija za svoj rad.

Od osnivanja IKVBV je funkcionisao u različitim društveno ekonomskim sistemima, od so-cijalističkog do kapitalističkog društvenog uređenja. Zajedničko za sve to vreme je nedovoljno novca u državnom budžetu namenjenog zdravstvu u odnosu na potrebe stanovništva. Iz tog razloga je menadžment posvetio veliku pažnju pronalaženju dodatnih izvora prihoda (sopstveni prihodi, dopunski rad, donacije) kako bi omogućio nesmetano funkcionisanje i razvoj Instituta. Ekonomsko finansijski poslovi su organizovani u sledeća odeljenja, službe i odseke:

• Odeljenje za računovodstvo i knjigovodstvo
• Odsek plana i analize
• Odsek za knjigovodstvo
• Odsek za likvidaturu
• Odsek magacina
• Odsek za fakturisanje
• Odsek za bioelektroniku
• Auto park

Odsek likvidature vrši obračun zarada, naknada zarada i ostalih ličnih primanja za 600 za-poslenih i sva plaćanja. Ukupno, godišnje se uradi oko 15.000 obračuna.

Odsek za fakturisanje obavlja poslove fakturisanja pruženih zdravstvenih usluga i utrošenih lekova i sanitetskog materija pojedinačno, za svakog pacijenta. Na godišnjem nivou izda se preko 61.000 faktura.
U okviru ovog Odeljenja funkcioniše Odsek magacina koji obavlja funkcije primanja, skladištenja, čuvanja i izdavanja materijala. U samom objektu magacina odvojeno se skladište i čuvaju: medicinski materijal, ugradni materijal, sredstva za higijenu, kancelarijski materijal, sitan inventar, rezervni delovi i ostali potrošni materijal. U katalogu skladišta nalazi se ukupno 11.844 artikla koji se koriste na IKVBV.

U IKVBV se koristi preko 700 komada različitih medicinkih aparata i elektronskih uređaja. O tehničkoj ispravnosti medicinske opreme brine se Odsek za bioelektroniku. Odsek je osnovan 1981. godine, kada su i počele da se rade prve kateterizacije. U upotrebi je i oprema iz osamdesetih i devedesetih godina, kao i aparati najnovije generacije: tonometri, EKG aparati, defibrilatori, infuzione pumpe, injektomati, monitori, biohemijski analizatori, intra-aortne balon pumpe, kompletne digitalne kateterizacione sale, elektrofiziološke sale i najsavremeniji Dual Source CT. Svaki od ovih aparata je neophodan za pružanje zdravstvenih usluga. Kada se desi kvar na scenu stupa Odsek bioelektronike. Dnevno se uradi, u proseku, oko 15 interven-cija, od najjednostavnijh („pritisni dugme", zamene kabela) do popravke elektronskih ploča.

Godišnje je to oko 5.500 intervencija. Ovaj odsek, koji čine četiri zaposlena, obezbeđuje da se posao u dijagnostici i lečenju pacijenata odvija u kontinuitetu.

Auto park čine tri vozača koji na raspolaganju imaju tri putnička automobila i dva kombija, kojima obavljaju prevoz zaposlenih za službene potrebe. Staraju se o tehničkoj ispravnosti vozila i o tome da zaposleni stignu bezbedno i na vreme na svoje odredište. Godišnje se ovim vozilima pređe oko 100.000 km.

Komercijalno plansko odeljenje

Komercijalno plansko odeljenje ima veoma važnu ulogu u funkcionisanju IKVBV, s obzirom da ima zadatak da isplanira obim i vrstu zdravstvenih usluga koje se pružaju (Plan rada), kao i sav potreban materijal da bi se te usluge mogle pružati. Takođe je veoma važno obezbediti kontinuitet snabdevanja tako da Ustanova ne bude ni jednog trenutka bez potrebnih mate¬rijala i opreme, a istovremeno da ne bude opterećena velikim zalihama. To je sve postignuto zalaganjem zaposlenih i primenom najsavremenijih metoda rada i informacionih tehnologija, tako da IKVBV ni jednog trenutka nije bio bez potrebnih materijala i lekova, čija je nabavka bila u nadležnosi zdravstvene ustanove.

Tokom godine sprovede se oko 120 do 130 postupaka javne nabavke, 70% za robu i 30% za usluge i sklopi se preko 420 ugovora sa dobavljačima.

Služba za laboratorijsku dijagnostiku

Laboratorija za biohemiju Instituta za kardiovaskularne bolesti Vojvodine (IKVBV) je danas kompleksna, homogena i organizovana savremena radna sredina u kojoj se rade najsloženija laboratorijska ispitivanja krvi.
U ne tako davnoj prošlosti Laboratorija je osnovana kao mala pomoćna laboratorija na Klinici za kardiohirurgiju. U prvo vreme se radilo samo osam različitih vrsta analiza.
Trend savremene dijagnostike i lečenja kardiovaskularnih bolesnika je uslovio neminovni razvoj i laboratorijske dijagnostike, tako da je od 2006. godine počelo uvođenje diferencijalno-dijagnostičkih analiza. Tokom 2008. godine Laboratorija je dobila nov prostor, savremeni enterijer, najnoviju dijagnostičku opremu i potpuno drugačiji status i značaj. Kvalitetna laboratorijska dijagnostika ima ogroman značaj u fazama dijagnostike i lečenja kardiovaskularnih bolesnika. Upotreba novih formi lečenja (npr. implantacija stentova) ne može se zamisliti bez precizne dijagnostike koagulacionih i agregacionih parametara. I mnoge druge metode zahtevaju dobru podršku laboratorije. Iz svega proizilazi da precizna laboratorija ima velikog udela u efektivnosti i efikasnosti lečenja kardiovaskularnih bolesnika. Značaj IKVBV kao prestižne naučne organizacije je zahtevao učešće u mnogobrojnim naučnim istraživanjima domaćeg i inostranog karaktera. Bez brze i precizne laboratorije, učešće u tim istraživanjima je nezamislivo.
Najsavremeniji biohemijski, hematološki i imuno-hemijski višekanalni analizatori omogućavaju preciznu i brzu laboratorijsku dijagnostiku. Urgentno zbrinjavanje kardivaskularnih pacijenata moguće je zahvaljujući aparatima na kojima stručno laboratorijsko osoblje uradi odgovarajuće dijeferencijalno-dijagnostičke analize za manje od petnaest minuta. Sva ispitivanja zadovoljavaju najviše standarde laboratorijskog rada koji su i potvrđeni u aprilu 2011. godine dobijanjem Sertifikata o akreditaciji od strane Akreditacionog tela Srbije (ATS). Time je potvrđena stručna i funkcionalna osposobljenost Laboratorije za dijagnostička ispitivanja prema međunarodnom standardu ISO/IEC 17025. Ovaj sertifikat je i dokaz postojanja najvišeg kvaliteta usluga Službe za laboratorijsku dijagnostiku. Laboratorija radi po principu urgentne laboratorije, tj. radi 24 časa dnevno, 365 dana u godini. Godišnje uradi preko 600.000 analiza. Tim koji čini Laboratoriju se sastoji od dvoje doktora medicinskih nauka, specijalista medicinske biohemije, tri strukovna tehnologa i trinaest laboratorijskih tehničara.

Odeljenje za ekologiju

Odeljenje za ekologiju u zdravstvu počelo je sa radom 2008. godine implementacijom projekta Ministarstva zdravlja „Tehnička podrška za tretman medicinskog otpada u Srbiji". Godišnje se u ovom Odeljenju obradi oko 40.000 kg medicinskog otpada od čega je 27.000 kg iz IKVBV-a, a ostatak iz Instituta za onkologiju Vojvodine i Instituta za plućne bolesti Vojvodine.

Odeljenje za kontrolu kvaliteta

Odeljenje je po nalogu Direktorke Instituta za kardiovaskularne bolesti Vojvodine (IKVBV), prof. dr Nade Čemerlić Ađić, započelo sa osnovnim aktivnostima i pripremama za implementaciju Integrisanog sistema menadžmenta (ISM) sredinom 2008. godine. Odeljenje je formirano sa ciljem uvođenja neophodnih procedura u inače kompleksni organizacioni radni proces na IKVBV, u sklopu vizije poboljšanja kvaliteta lečenja i zadovoljstva pacijenata preduzetim lečenjem na IKVBV.

U tom smislu i od tada su predstavnici Rukovodstva za kvalitet i drugi zaposleni učestvovali na seminarima koji su obrađivali teme pojedinih ISO standarda i njihov integrisani pristup. Takođe je jedna grupa zaposlenih pohađala kurseve za interne kontrolore ISM.

Politika kvaliteta ISM na IKVBV je u saglasnosti sa zahtevima standarda SRPS ISO 9001, SRPS ISO 14001, OHSAS 18001, i ISO 17025.

IKVBV je u implementaciji ISO standarda sarađivao sa Institutom za industrijsko inženjerstvo i menadžment Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. Sertifikat za uspešnu implementaciju Standarda 9001, 14001 i 18001 je od strane sertifikacione kuće PANCERT dobijen početkom jula 2010. godine. Od tada se svake godine radi redovna resertifikacija navedenih Standarda, nakon prethodno provedenih internih kontrola. Internim kontrolama se razrešavaju uočene neusaglašenosti u procesima koje reguliše ISM.

Laboratorija IKVBV je sertifikovana za ISO standard 17025, od strane Akreditacionog tela Srbije u prvoj polovini 2011. godine.

Odeljenje za implementaciju ISM i kontrolu kvaliteta je strukturalno tako koncipirano da u njemu pored predstavnika rukovodstva za ISM rade i predstavnik rukovodstva za ISM - oblast kardiohirurgija, predstavnik rukovodstva za ISM - oblast zaštita životne sredine i bezbednosti na radu, pomoćnik predstavnika rukovodstva za ISM i načelnica biohemijske laboratorije zadužena za standard 17025.

Odeljenje za implementaciju ISO I kontrolu kvaliteta je relativno veoma mlado. Od ideje njegovog stvaranja do danas je prošlo nepune 4 godine. Stav menadžmenta IKVBV je da prestižna institucija kakva je IKVBV mora stalno tragati za efikasnijim poslovanjem i većim zadovoljstvom pacijenta preduzetim lečenjem. Samo jasno definisane procedure, njihovo prihvatanje i praktična primena od strane zaposlenih jesu preduslovi da se veoma složeni procesi rada mogu obavljati brže, efikasnije, kvalitetnije, i sa umanjenim finansijskim resursima. Uvedenim procedurama su definisani i procesi stalnog stručnog i naučnog na-predovanja, kao i procesi organizacije i planiranja svih procesa delovanja IKVBV u narednim godinama. Bitno je da jednom prihvaćene procedure nisu trajnog karaktera, one su podložne promenama, predstavljaju permanentan živi proces u kome se lakše nego ranije uočene neusaglašenosti i nepravilnosti (ili bolja rešenja), vrlo brzo definišu. Delovi ili celine procedura se zatim ispravljaju i tako ispravljene primenjuju. Svaki zaposleni pojedinac na IKVBV može da ukaže na određene nedorečenosti ili neusaglašenosti u funkcionalnosti radnog procesa i da traži njihovu izmenu. Ukoliko se inicijativa pokaže opravdanom, izmena se sprovodi u delo. Integrisani sistem menadžmenta na taj način stavlja svakog zaposlenog u istu ravan obaveza i odgovornosti prema poslu koji obavlja, naravno na različitim nivoima kompleksnosti. Uvedeni ISM omogućava pojedincu kome je stalo do uspeha IKVBV da lakše i mirnije obavlja svoju delatnost i da zna da je svoj posao uradio valjano, u okviru svojih obaveza i odgovornosti. Naravno da svrsishodno i funkcionalno regulisanje svih procesa rada na IKVBV utiče i na kvalitet lečenja naših bolesnika, povećavajući njihovo zadovoljstvo preduzetim merama lečenja. Sistem omogućava da se prate različiti objektivni parametri kvaliteta lečenja, zadovoljstva pacijenata, i zaposlenih, radom na IKVBV. Ovi elementi koji čine kvalitet rada će i u narednim godinama biti primarni modeli za objektivni prikaz dostignutih standarda kvaliteta rada kako pojedinaca, tako i IKVBV u celini.

Odeljenje za naučnoistraživački rad

Uporedo sa uvođenjem, razvojem i usvajanjem novih dijagnostičkih i terapijskih kardioloških i kardiohirurških procedura odvijao se i naučnoistraživački radi i prikazani su brojni radovi na stručnim skupovima i publikovani u priznatim naučnim časopisima. Na kongresima u zemlji i inostranstvu ukupno je prikazano više od 2000, a publikovano više od 300 stručnih i naučnih radova.

U oktobru 2008. godine IKVBV je organizovao, a Novi Sad je bio domaćin V Kongresa kardiovaskularnih hirurga Srbije sa međunarodnim učešćem.

Odeljenje za naučnoistraživački rad u IKVBV osnovano je 1995. godine, a danas na imamo 8 zaposlenih – dva lekara, epidemiolog, dipl. matematičar – statističar i 4 medicinske sestre.

Naučnoistražinački rad u IKVBV podrazumeva aktivnosti u više segmenata :

Pisanje naučnih i stručnih publikacija
Pisanje i priprema radova za stručne kongrese
Projekti i studije
Doktorske studije i doktorske disertacije
Saradnja sa ustanovama u zemlji i inostranstvu koje se bave kardiovaskularnim oboljenjima
Kontinuirana medicinska edukacija
Zaposleni lekari i medicinske sestre - tehničari u IKVBV imaju priliku da pišu stručne radove, učestvuju na stručnim sastancima i skupovima iz oblasti kardiologije, anestezije, kardi-ohirurgije, zdravstvene nege, i obavezu za kontinuiranom edukacijom. U slučajevima kada lekari ili medicinske sestre-tehničari žele da učestvuju aktivno u pisanju stručnih radova za časopise ili stručne skupove, predloga projekata ili kontinuirane medicinske edukacije, odeljenje za naučno-istraživački rad ima savetodavnu ulogu.

Samo u poslednje 3 godine, prikazali smo više od 75 radova na stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu, publikovali više od 20 radova u priznatim časopisima, bili učesnici u mnogim projektima i organizovali brojne stručne sastanke i predavanja renomiranih stručnjaka iz zemlje i inostranstva u okviru kontinuirane medicinske edukacije.

U okviru Odeljenja postoji i Tim za praćenje i suzbijanje bolničkih infekcija. Bolničke infekcije (infekcije povezane sa zdravstvenim intervencijama) su infekcije nastale kod bolesnika ili zaposlenih u zdravstvenoj ustanovi. Ove infekcije predstavljaju javno zdravstveni problem, sa nizom značajnih medicinskih, ekonomskih i zakonskih posledica.

Glavni zadatak Tima je smanjenje rizika po svakog pacijenta, posetioca ili zaposlenog od nastanka bolničke infekcije, što obuhvata više aktivnosti:

Pripremu preporuka za prevenciju i suzbijanje bolničkih infekcija, kao i praćenje i evaluaciju primene preporuka, postupaka i mera za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija;
Vršenje nadzora nad bolničkim infekcijama prema utvrđenim prioritetima i izolatima bakterija od posebnog značaja, a po potrebi i organizovanje izolacije pacijenta;
Pružanje stručne pomoći kliničkim lekarima u svakodnevnom radu iz oblasti bolničke epidemiologije;
Preduzimanje mera prevencije i praćenje nastanka akcidenata (izloženost krvlju) zaposlenih;
Praćenje obavljanja zakonski obavezne imunizacije zaposlenih;
Organizovanje kontinuirane edukacije medicinskog i nemedicinskog osoblja iz oblasti bolničke epidemiologije;
Pripremanje periodičnih izveštaja Komisiji za praćenje i suzbijanje bolničkih infekcija, upravi IKVBV i nadležnom Insitutu za javno zdravlje

Odeljenje za pravne i opšte poslove

Tokom svih godina Odeljenje za pravne i opšte poslove obavljalo je poslove iz oblasti prava, radnih odnosa i opštih poslova, te administrativne poslove za zaposlene Instituta.
Danas ovo Odeljenje ima više radnih jedinica koje obavljaju: kadrovske poslove, pružaju stručnu pomoć u radu komisija i stručnih organa Instituta; vode i čuvaju arhivsku građu. Tu je: Pisarnica, Odeljenje za ekologiju u zdravstvu sa Odsekom za tretman medicinskog otpada i Odsek za održavanje higijene.
Prema podacima iz Matičnih knjiga zaposlenih, od prvog upisa 16.11.1977. godine do danas evidentirano je skoro 2200 zaposlenih, što govori o stalnoj fluktuaciji zaposlenih. U zavisnosti od broja "ugovorenih radnika" koje je odobravao Republički zavod, tj. Fond za zdravstveno osiguranje, godišnji prosečan broj ukupno zaposlenih u Institutu kretao se od 550 do 600 zaposlenih.
U skladu sa transformacijom društva od socijalističkog samoupravljanja do postsocijalističke tranzicije, Institut se u ovoj oblasti kretao od tradicionalnog modela administrativne, činovničke kadrovske službe ka modelu upravljanja ljudskim resursima, kao integrativnom elementu strategijskog menadžmenta, gde je oblast ljudskih resursa inkorporisana u dugoročne strategijske planove Instituta.
Ljudi (sa radnim elanom, entuzijazmom), njihova specifična znanja i sposobnosti, interakcije i sinergija koja proizilazi iz njih, predstavljaju najvredniji razvojni i poslovni resurs (potencijal), ali i glavni oslonac i pokretač napretka i postizanja konkurentske prednosti IKVBV.
Da Institut prati savremene tokove, ne samo u medicini, nego i u drugim dodirnim sferama, potvrđuje uvođenje novih oblasti rada i profila zanimanja (farmakovigilanca, klinički psiholog, bezbednost i zdravlje na radu, zaštita od jonizujućeg zračenja, ekologija u zdravstvu-tretman medicinskog otpada, zaštitnik prava pacijenata, službenik za javne nabavke, služba za odnose s javnošću). Interdisciplinarna i multisektorska saradnja medicinskih i nemedicinskih službi u obavljanju svakodnevnih zadataka i rešavanju problema je činjenica kojom se danas možemo pohvaliti.
Bitna karakteristika organizacijske kulture Instituta danas jeste timski rad i zajednička privrženost dobrobiti i uspehu IKBV; dobra komunikacija i koordinacija, stalno učenje (long life learning) i širenje znanja i veština zaposlenih. Povećanje kvaliteta rada i usluga i kvalitetni zaposleni s dobrim interpersonalnim veštinama i jakom radnom etikom jesu i biće permanentni zadatak menadžmenta Instituta.
Permanetntna briga o edukaciji dovela je do toga da su gotovo svi zaposleni prošli neki vid stručnog usavršavanja (seminari, kursevi, kongresi, stručne edukacije i sl.); zbog toga su naši zaposleni traženi, uvaženi predavači, a ne samo učesnici – slušaoci, na domaćim i međunarodnim stručnim skupovima.

Odeljenje za računovodstveno knjigovodstvene poslove

Osnovna uloga ekonomsko finansijskog sektora je da uz poštovanje pozitivnih zakonskih propisa iz oblasti budžetskog poslovanja, finansija, Zakona o zdravstvenom osiguranju, Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakona o radu, Zakona o budžetu, Zakona o javnim nabavkama i ostalih pozitivnih zakonskih propisa obezbedi stabilne izvore finansiranja ustanove.

Primarni izvor finansiranja rada IKVBV je Republički fond za zdravstveno osiguranje (RFZO) sa kojim se početkom svake godinepotpisuje Ugovor o pružanju i finansiranju zdravstvene zaštite iz obaveznog osiguranja. Tim ugovorom definisani su broj i vrste zdravstvenih usluga koje pruža IKVBV osiguranicima RFZO-a (Plan rada), kao i obim i namena sredstava koje ustanova dobija za svoj rad.

Od osnivanja IKVBV je funkcionisao u različitim društveno ekonomskim sistemima, od so-cijalističkog do kapitalističkog društvenog uređenja. Zajedničko za sve to vreme je nedovoljno novca u državnom budžetu namenjenog zdravstvu u odnosu na potrebe stanovništva. Iz tog razloga je menadžment posvetio veliku pažnju pronalaženju dodatnih izvora prihoda (sopstveni prihodi, dopunski rad, donacije) kako bi omogućio nesmetano funkcionisanje i razvoj Instituta. Ekonomsko finansijski poslovi su organizovani u sledeća odeljenja, službe i odseke:

• Odeljenje za računovodstvo i knjigovodstvo
• Odsek za knjigovodstvo
• Odsek za likvidaturu
• Odsek magacina
• Odsek za fakturisanje

Odsek likvidature vrši obračun zarada, naknada zarada i ostalih ličnih primanja za 600 za-poslenih i sva plaćanja. Ukupno, godišnje se uradi oko 15.000 obračuna.

Odsek za fakturisanje obavlja poslove fakturisanja pruženih zdravstvenih usluga i utrošenih lekova i sanitetskog materija pojedinačno, za svakog pacijenta. Na godišnjem nivou izda se preko 61.000 faktura.
U okviru ovog Odeljenja funkcioniše Odsek magacina koji obavlja funkcije primanja, skladištenja, čuvanja i izdavanja materijala. U samom objektu magacina odvojeno se skladište i čuvaju: medicinski materijal, ugradni materijal, sredstva za higijenu, kancelarijski materijal, sitan inventar, rezervni delovi i ostali potrošni materijal. U katalogu skladišta nalazi se ukupno 11.844 artikla koji se koriste na IKVBV.

Odsek magacina

Odsek magacina obavlja funkcije primanja, skladi¬štenja, čuvanja i izdavanja materijala. U samom objektu magacina odvojeno se skladište i čuvaju: medicinski materijal, ugradni materijal, sredstva za higijenu, kancelarijski materijal, sitan inventar, rezervni delovi i ostali potrošni materijal. U katalogu skladišta nalazi se preko 12.000 artikla koji se koriste na IKVBV.

Računarski centar

Jedan od bitnih činilaca IKVBV tima je Računarski centar, koji je zadužen za održavanje i razvoj bolničkog informacionog sistema (BIS), praćenje i primenu novih informatičko-tehnoloških rešenja radi opšte digitalizacije svih procesa na Institutu. Pored svoje osnovne delatnosti zaposleni u ovom odeljenju bave se i informatičkom obukom zaposlenih, podrškom pri izradi naučnih i stručnih radova i publikacija, tehničko-tehnološkom podrškom u organizovanju naučnih i stručnih seminara i kongresa i dr. Računarski centar je autor i redovno ažurira internet prezentaciju IKVBV www.ikvbv.ns.ac.rs, koja je godinama među pet najposećenijih medicinskih internet prezentacija.

BIS je danas najsavremeniji i najkompletniji informacioni sistem u zdravstvenom sistemu Republike Srbije. Nastao je još davne 1996. godine kada se krenulo skromno, sa nekoliko računara, razvijanjem bolničkog programa i masovnom informatičkom edukacijom zaposlenih. Od 2005. godine došlo je do ubrzanog razvoja informacionog sistema i primene širokog spektra informacionih tehnologija, tj. došlo je do digitalizacije bolnice na svim nivoima. Danas, BIS ima oko 250 računarskih radnih stanica, 5 servera, lokalnu računarsku mrežu koja povezuje 6 etaža zgrade Instituta, izdvojenu zgradu Poliklinike i Polikliniku u Novom Sadu. Operativan je 24 časa dnevno 365 dana u godini i sadrži veliku bazu podataka, elektronske kartone pacijenata i beleške svih njihovih poseta i medicinskih izveštaja, kao i EKG, RTG i DICOM zapise. Sva medicinska dokumentacija, nalazi i izveštaji se generišu i čuvaju u digitalnom obliku, tako da su zaposleni Instituta za KVBV već odavno izbacili iz upotrebe pisaće mašine i olovke. Trenutno sistem u svojoj bazi podataka ima registrovano preko 220.000 bolesnika sa svojim digitalnim istorijama bolesti i preko 2.000.000 medicinskih izveštaja. Od 2008. godine sistem je proširen sa finansijsko-računovodstvenim podsistemom čime je podignut kvalitet rada robno-novčanog knjigovodstva i računovodstva. Zatim, uvedeno je centralno kompjutersko zakazivanje ambulantnih pacijenata, parametarski kardio-hirurški protokol za operisane pacijente, urađeno je programsko rešenje za direktno povezi-vanje biohemijskih aparata u sistem, kao i programski modul za unos izdate terapije bolesnicima u realnom vremenu preko bežične komunikacije. U sistem su uključene kateterizacione, kao i laboratorija za kompjuterizovanu tomografiju.
BIS je tokom 16 godina svog postojanja više puta promenio svoj dizajn i tehnologiju, ali nikada nije napustio svoju osnovnu ideju podizanja brzine i kvaliteta rada u svim segmentima. S obzirom na centralizaciju podataka iz svih oblasti delovanja, široku lepezu informacija i njihovu dostupnost, ovakav sistem je ubrzao osnovnu, medicinsku delatnost zaposlenih, olakšao administraciju, a time omogućio bržu i kvalitetniju dijagnostiku, kao i lečenje bolesnika. BIS omogućava i kreiranje raznih statističkih izveštaja i pregleda, neophodnih bolničkom menadžmentu za poboljšanje kvaliteta rada Instituta u skladu sa modernim medicinskim poslovanjem.

Trenutno u Računarskom centru IKVBV su zaposlena dva diplomirana inženjera, mastera računarstva i informacionih tehnologija i dva sistem operatera.

Sekretarijat

Veliku podršku i neophodnu pomoć rukovodstvu Instituta za kardiovaskularne bolesti Vojvo-dine pruža Sekretarijat. U Sekretarijatu trenutno radi 5 zaposlenih i podeljen je na Sekretarijat direktora, Sekretarijat Klinike za kardiologiju i Sekretarijat Klinike za kardiohirurgiju.

Zaposleni u sekretarijatima odgovorno i pedantno obavljaju sve administrativne, tehničke i sekretarske poslove. Pored ovih redovnih poslova, zaposleni u sekretarijatima vrše kores-podenciju sa poslovnim partnerima, drugim medicinskim ustanovama i pacijentima. Vode i ažuriraju sve liste čekanja, zakazuju i pozivaju pacijente za komisiju za invazivnu hemodi-namsku obradu, kao i za hemodinamsku intervenciju i kardiohiruršku operaciju. Učestvuju u radu kardiološko-kardiohirurškog konzilijuma, aktivno učestvuju u mnogim studijama i projektima, rade prevodilačke poslove i neophodan su deo tima Instituta za KVBV.

Služba za evidenciju usluga

U procesu rada važna je i uloga Službe za evidenciju usluga. Ova služba prikuplja i obrađuje medicinsku dokumentaciju u papirnom obliku (temperaturne liste i sl.), evidentira broj i vrstu pruženih zdravstvenih usluga, broj BO dana, potrošeni sanitetski i medicinski materijal i lekove, za svakog pacijenta ponaosob. Tako prikupljene podatke unosi u informacioni sistem na dalju obradu. U narednom periodu IKVBV će raditi na što većoj automatizaciji i ovog dela procesa rada. Osim ovih poslova, šef službe obavlja i posao socijalnog radnika, tj. upoznaje pacijente (osigurane, neosigurane, sa stranim osiguranjem..) o načinima i mogućnostima ostvarivanja prava na zdravstveno zbrinjavanje. Služba ima 24 radnika.

Prelepo

Pumpa života! Nikad ne staje, ponekad ubrza ili preskoči, zaboli ili se primiri, ali ne prestaje da ispunjava svoje obaveze. Srce pumpa krv do skoro svih 75 triliona ćelija u organizmu. Jedino rožnjača u oku ne dobijaju dotok krvi. Svaki dan, srce stvara dovoljno energije da se vozi kamion 32 kilometra. Tokom života, to je ekvivalentno putu na mesec i nazad.

Odgovornost

Budite odgovorni prema sebi i preuzmite kontrolu nad svojim zdravljem. Usvojite zdrav način života, prestanite da pušite, zdravo se hranite, budite fizički aktivni. Svakodnevno konzumiranje namirnica bogatih antioksidansima može da osigura održavanje normalne cirkulacije krvi i nivoa krvnog pritiska, kao i da spreči oksidaciju masnih materija u krvotoku, a time i formiranje tromba.

Dostignuća

Svojim rezultatima i postignućima, Institut za KVBV svrstao se u red vodećih svetskih institucija. Praćenje napretka i razvoja medicinske misli, kontinuirani rad na usavršavanju svakog pojedinca zaposlenog u ovoj ustanovi, kao i rad na edukaciji generacija koje dolaze, postali su pravo i obaveza medicinskih radnika naše kuće.

Локација нашег института:

 Пут доктора Голдмана 4,
   21204 Сремска Каменица, Војводина, Србија

 +381 21 48 05 769
    +381 21 66 22 881 

 Call centar:
    021/48 05 880
    021/66 24 122

 info@ikvbv.ns.ac.rs

ГЛАВНА ОДЕЉЕЊА НА ИНСТИТУТУ

Кардиохирургија

Кардиологија